Selasa, 13 Oktober 2009

Bibliografi Kritikan Karya

  1. Drs. Mohamad Daud Mohamad. “Menimba Laut di dalam Kedalaman Lautan Nassury Ibrahim,” Kertas Kerja Seminar Karya Generasi Baru (Genre Puisi), anjuran Bahagian Anugerah dan Penataran Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Persatuan Penulis Kuala Lumpur (KALAM) pada Sabtu, 18 Julai 1998 di Sudut Penulis, Dewan Bahasa dan Pustaka.
  2. Nik Dzulkefli bin Haji Ibrahim, “Biografi Penulis Maniyamin bin Ibrahim,” Kerja Kursus BSU 1013 Pengantar Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Kesusasteraan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) tahun 2002.
  3. Sulaiman Azari bin A. Razak, “Nassury Ibrahim dan Rahimidin Zahari Sebagai Penyair Tanah Air,” Kerja Kursus BBK 5202 Analisis Struktur Puisi Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Un iversiti Putra Malaysia (UPM) tahun 2002/2003.
  4. Ab. Malek Jusoh, Muhammad Asri Husin, Ahmad Latfi Ahmad Nordin, dan Kula Haji Mamit, “Tokoh Kreatif Encik Maniyamin Ibrahim (Nassury Ibrahim),” Kerja Kursus BBM 331 Penulisan Kreatif, Fakulti Pengajian Bahasa Moden, Un iversiti Putra Malaysua (UPM) Tahun 1997.
  5. Sahrunizam Abdul Talib, “Singgah Sebentar di Rumah Puisi Nassury,” dlm. Mohammad Saleeh Rahamad dan Luqman Hakim, 2005. Idealisme Penulis Muda. Kuala Lumpur: Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA).
  6. Zahara bt. Zulkifly, “Puisi-Puisi Nassury Ibrahim: Satu Analisis Stilistik dari Sudut Gaya Bahasa,” Kerja Kursus BBK 5202, Fakulti Pengajian Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia (UPM).
  7. Zaen Kasturi, “Membaca ‘Elipsis’ dan ‘Rahim Hayat’ Menerusi Kacamata Psikologi Harapan,” Kertas Kerja Majlis Bicara Karya Wilayah Timur pada 11 – 13 November 2008 di Cameron Highlands, anjuran DBPWT.

Tiada ulasan: